1-3-2021- Sermon – Bishops Elias Kitoi Nassari & Paul Ericsson